Jogszabályok listája


 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

 • 2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

 • 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

 • 2011. évi CC. törvény a nemzeti mobil fizetési rendszerről

 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

 • 2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 • 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

 • 2010. évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről

 • 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről

 • 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

 • 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

 • 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

 • 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

 • 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

 • 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

 • 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

 • 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet a kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól

 • 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról

 • 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról

 • 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

 • 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

 • 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

 • 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 • 276/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezésről

 • 275/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet az egységes elektronikus kormányzati érkeztető rendszer kialakításához kapcsolódó beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

 • 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 • 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

 • 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról

 • 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól

 • 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzeti mobil fizetési rendszerről törvény végrehajtásáról

 • 85/2012 (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól

 • 84/2012 (IV. 21.) Korm. rendelet az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

 • 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról

 • 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 • 309/2011. (XII. 23) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

 • 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

 • 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 • 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról

 • 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről

 • 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól

 • 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól

 • 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről

 • 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól

 • 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról  2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról

 • 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a döntés előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról

 • 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

 • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

 • 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről

 • 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

 • 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről

 • 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

 • 27/2014 (IV.18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

 • 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 • 7/2013 (II.26.) NFM rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

 • 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

 • 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról

 • 1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozat az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról

 • 1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat az egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges források finanszírozásáról

 • 1629/2014. (XI. 6.) Korm. határozat az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével összefüggő jogalkotási és egyes fejlesztési feladatokról

 • 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról

 • 1230/2014. (IV. 10.) Korm. határozat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, valamint a Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zrt. – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszűnéséből következő – feladatainak ellátásához szükséges források biztosítása érdekében a Miniszterelnökség és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 • 1162/2014. (III. 25.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról

 • 1140/2014. (III. 14.) Korm. határozat a Magyarország új külképviseleteinek biztonságos infokommunikációs ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 • 1069/2014. (II. 19.) Korm. határozat a Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról

 • 1717/2013. (X. 9.) Korm. határozat a központosított kormányzati infokommunikációs szolgáltatások továbbfejlesztéséhez szükséges egyes feladatokról

 • 1277/2013. (V. 24.) Korm. határozat a központosított közbeszerzési portál fejlesztéséről

 •  1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott ex-ante kondícionalitások teljesítésével összefüggő feladatokról

 • 1079/2013. (II. 22.) Korm. határozat a megtett úttal arányos elektronikus díjszedéshez szükséges eszközök beszerzési feltételeinek módosításáról

 • 1486/2012. (XI. 7.) Korm. határozat a GSM-R rendszer kialakításával összefüggő egyes feladatokról

 • 1481/2012. (XI. 6.) Korm. határozat egyes, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó kiemelt fontosságú állami nyilvántartások, valamint informatikai rendszerek működőképességének biztosításáról

 • 1252/2012. (VII. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges forrás biztosításáról

 • 1138/2012. (V. 3.) Korm. határozat a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetéséről

 • 1469/2011. (XII. 23.) Korm. határozat az Informatikai Felhasználói Munkacsoport létrehozásáról

 • 1312/2011. (IX. 12.) Korm. határozat az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokról

 • 1245/2010. (XI. 17.) Korm. határozat az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról