Közműegyeztetés - részletes információk

Közműegyeztetés

A NISZ infrastruktúráját egyéb nyomvonalas építménnyel keresztezni vagy megközelíteni csak úgy lehet, hogy az elektronikus hírközlési építmény állagát és biztonságát, az elektronikus hírközlés zavartalan lebonyolítását az új építmény ne veszélyeztesse, valamint NISZ infrastruktúrájának karbantartását, illetve a hibaelhárítását ne akadályozza. A megfelelő védelem kialakítása érdekében felmerülő költségek a később engedélyezett építmény beruházóját, üzemeltetőjét terhelik. Ha az új építmény tervezett nyomvonala a NISZ elektronikus hírközlési építményét keresztezi, az építtetőnek előzetes egyeztetés céljából meg kell keresnie a NISZ közműegyeztető irodáját. A közműegyeztető iroda az egyeztetés során tájékoztatást ad, hogy a tervezési terület érinti vagy nem érinti a NISZ infrastruktúráját. Ezen kívül adatszolgáltatást is nyújt, illetve közmű nyilatkozatot ad ki a végleges kiviteli tervekhez.

Az egyeztetésnek olyan időben kell megtörténnie, hogy a keresztezéssel összefüggő munkálatokat megelőző tervezés, az engedélyezési eljárás és a kivitelezés végzése összehangolt legyen. Az egyeztetés során az építtetőnek keresztezés és megközelítés esetén az indokolt védelem előírásához szükséges iratokat és adatokat a NISZ részére át kell adnia. A NISZ a megkeresés, illetve az iratok, adatok kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy a tervezett építmény létesítését milyen feltételektől teszi függővé. A NISZ-nél az infrastruktúra védelme a következők szerint zajlik:

1. Adatszolgáltatási igények benyújtása

A NISZ infrastruktúrájára vonatkozó adatok igénylését a következő módokon lehet kezdeményezni:

E-mailben: khc@nisz.hu
Postai levélben: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kábelhálózati Centrum, 1149 Budapest, Róna u. 54-56.
Telefaxon: +36 1 469 2972

Az e-mail tárgyában, illetve a dokumentumokon kérjük a „Közműegyeztetés” megjelölést feltüntetni.

 

Személyes ügyintézés:

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Kábelhálózati Centrum
1149 Budapest, Róna u. 54-56. Fszt 1.
Ügyfélfogadás: Minden szerdán 09:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között

Kapcsolatfelvétel, előzetes időpont egyeztetés a +36 1 896 3668 telefonszámon kérhető.

Az ügyfélnek a NISZ hálózatával kapcsolatos adatok átadásáért díjat kell fizetnie a 4. pont szerint. 

 

2. A NISZ infrastruktúrájának feltüntetése a terveken

A NISZ-től megvásárolt hálózati adatokat az Ügyfélnek rá kell vezetnie a tervre.

 

3. A terv beadása közműegyeztetésre, közműegyeztetési nyilatkozat

A közműegyeztetést az 1. pont szerinti elérhetőségeken és az e-közmű rendszerben lehet kezdeményezni. Ha a kérelem papír alapon kerül benyújtásra, mellékleteit adathordozón (az elektronikus formátumban tervezett nyomvonalat tartalmazó rajzot DWG-ben/DXF-ben és PDF-ben, a többi dokumentumot PDF-ben) kell benyújtani. A közműegyeztető a tervet megvizsgálja és megállapítja, hogy a tervezett építmény érinti-e a NISZ infrastruktúráját, ilyen esetben milyen elvárásokat, műszaki feltételeket kell teljesítenie az építtetőnek az infrastruktúra védelme érdekében, majd nyilatkozatban dönt a közműkezelői hozzájárulás megadásáról.

 

4. Az adatszolgáltatás és közműegyeztetés díja

Az ügyfélnek a NISZ hálózatával kapcsolatos adatok átadásáért és a közműegyeztetésért díjat kell fizetnie a következők szerint: Adatszolgáltatási díjak (Pdf)

 

5. Szakfelügyelet

Amennyiben a tervezett munka a NISZ infrastruktúráját érinti, a NISZ a kivitelezéséhez az építtető megrendelése alapján szakfelügyeletet biztosít. A szakfelügyeletet a kivitelezés tényleges megkezdése előtt legalább 8 munkanappal meg kell rendelni a közműegyeztetési nyilatkozatban megjelölt szervezeti egységtől. A szakfelügyeletet ellátó munkatárs a kivitelezés ideje alatt a helyszínen tartózkodik, ellenőrzi a munkát, a munkavégzés során tapasztalt rendellenességeket a kivitelező megbízottjával azonnal, írásban közli, az építési naplóba bejegyzést tesz. A munkaterületet csak akkor hagyja el, ha jelenléte a NISZ infrastruktúrájának biztonsága szempontjából már nem indokolt. A szakfelügyelet biztosítása során felmerült költségeket a megrendelőnek meg kell térítenie.