EFO - Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató


Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató

A Felhasználási Feltételek tartalmazza a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3, adószám: 10585560-2-44, cégjegyzékszám01-10-041633) mint szolgáltató által üzemeltetett egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésére szolgáló alkalmazás használatára, valamint az alkalmazás nyújtotta szolgáltatások (továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételére vonatkozó felhasználási feltételeket.

1. Definíciók

1.1. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki az alkalmazást a számítógépére vagy mobileszközére telepíti. Az alkalmazás használatával a felhasználó elfogadja a Felhasználási feltételeket.

1.2. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználóra vagy a Felhasználó által bejelentett munkavállalóra (érintett) vonatkozó bármely információ;

1.3. Hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. Ennek egyik formája az internetes felületen történő hozzájárulás.

1.4. Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

1.5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

1.6. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2. Szolgáltatás célja, felhasználási feltételek hatálya és módosítása

2.1. Az EFO Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentő alkalmazás a 2010. évi LXXV. törvény (Efo.tv.) szerint létesíthető munkaviszony elektronikus bejelentésének támogatására készült alkalmazás, Ügyfélkapu felhasználók számára.

2.2. Az alkalmazás teljes értékű használatához Ügyfélkapu regisztráció és a felhasználási feltételek kifejezett jóváhagyása szükséges.

2.3. A Felhasználó, amennyiben bármely módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett EFO alkalmazást – a Felhasználási feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Felhasználási feltételekben foglaltak elfogadása feltételét képezi az EFO alkalmazás használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult az EFO alkalmazás használatára, ezért a letöltést követően törölni köteles az EFO alkalmazást.

2.4. A bejelentések beküldéséhez, valamint a szerverről történő adatok lekérdezéséhez hálózati kapcsolat szükséges, amelynek esetleges költségbeli vonzatairól a felhasználó mobilszolgáltatója adhat tájékoztatást.

2.5. Az EFO alkalmazás a felhasználó által tett bejelentésekre vonatkozóan adatokat tárol a mobilkészüléken. Ezek az adatok az alkalmazás eltávolításával törlésre kerülnek.

2.6. A jelen Felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó.

2.7. A jelen Felhasználási feltételek 2020. július 1-től érvényes és visszavonásig hatályban marad.

2.8. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Felhasználási feltételeket, melyről a megfelelő módon tájékoztatja a Felhasználókat.

3. Adatkezelés

3.1. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében tett bejelentések teljesítéséhez az alkalmazás adatokat tárol.

3.2. Adatkezelő szerv: az alkalmazásban tárolt adatok tekintetében a bejelentés megtétele előtt a Felhasználó minősül adatkezelőnek. A bejelentés megtételét követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal minősül adatkezelőnek.

3.3. Adatfeldolgozó szerv: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt (a továbbiakban: NISZ Zrt.).

3.4. A foglalkoztatottal kapcsolatos, az alkalmazásban tárolt adatok köre:

Adatmegismerés célja és jogalapja

Sorszám

Adat elnevezése

Az adatmegismerés célja

Az adatmegismerés jogalapja

1

Okmánytípus

Adatbeolvasás eSZIG-ről egyszerűsített foglalkoztatás bejelentéséhez

Az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010 évi LXXV. tv 11§ (2) bekezdés, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése.

2

Okmányazonosító

Adatbeolvasás eSZIG-ről egyszerűsített foglalkoztatás bejelentéséhez

Az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010 évi LXXV. tv 11§ (2) bekezdés, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése.

3

Kibocsátó ország

Adatbeolvasás eSZIG-ről egyszerűsített foglalkoztatás bejelentéséhez

Az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010 évi LXXV. tv 11§ (2) bekezdés, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése.

4

Lejárat dátuma és kiállítás kelte

Adatbeolvasás eSZIG-ről egyszerűsített foglalkoztatás bejelentéséhez

Az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010 évi LXXV. tv 11§ (2) bekezdés, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése.

5

Születési név

Adatbeolvasás eSZIG-ről egyszerűsített foglalkoztatás bejelentéséhez

Az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010 évi LXXV. tv 11§ (2) bekezdés, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése.

6

Születési idő

Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos havi adó- és járulékbevallás

Az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010 évi LXXV. tv 11§ (2) bekezdés, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése.

7

Születési hely

Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos havi adó- és járulékbevallás

Az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010 évi LXXV. tv 11§ (2) bekezdés, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése.

8

Neme

Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos havi adó- és járulékbevallás

Az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010 évi LXXV. tv 11§ (2) bekezdés, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése.

9

Viselt név családi név része(i)

Adatbeolvasás eSZIG-ről egyszerűsített foglalkoztatás bejelentéséhez

Az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010 évi LXXV. tv 11§ (2) bekezdés, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése.

10

Viselt név utónév része(i)

Adatbeolvasás eSZIG-ről egyszerűsített foglalkoztatás bejelentéséhez

Az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010 évi LXXV. tv 11§ (2) bekezdés, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése.

11

Nemzetiségi név

Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos havi adó- és járulékbevallás

Az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010 évi LXXV. tv 11§ (2) bekezdés, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése.

12

Anyja születési neve

Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos havi adó- és járulékbevallás

Az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010 évi LXXV. tv 11§ (2) bekezdés, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése.

13

TAJ szám

Adatbeolvasás eSZIG-ről egyszerűsített foglalkoztatás bejelentéséhez

Az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010 évi LXXV. tv 11§ (2) bekezdés, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése.

14

Adóazonosító jel

Adatbeolvasás eSZIG-ről egyszerűsített foglalkoztatás bejelentéséhez

Az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010 évi LXXV. tv 11§ (2) bekezdés, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése.

15

Állampolgárság

Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos havi adó- és járulékbevallás

Az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010 évi LXXV. tv 11§ (2) bekezdés, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése.

3.5. Adatbiztonság: a NISZ Zrt. gondoskodik a szolgáltatás által kezelt adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében. A NISZ Zrt. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik:

· a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről,

· az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről,

· az adatállományok vírusok elleni védelméről,

· a nála létrejövő adatállományok – beleértve a hangfelvételt is – titkosítva történő mentéséről, és azok kizárólag védett környezetben történő tárolásáról,

· az adatállományok, illetve az adathordozók fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról.

4. Az EFO alkalmazás használatára vonatkozó speciális rendelkezések

4.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében az EFO alkalmazás szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos az EFO alkalmazáson található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása.

4.2. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot az EFO alkalmazás, és annak bármely részlete, valamint az azon megjelenő tartalmak terjesztésének tekintetében.

4.3. Az EFO alkalmazás szerzői jogvédelem alá tartozik, ezért tilos az EFO üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában felhasználni, így különösen reprodukálni, átdolgozni. A Szolgáltató minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz az ilyen eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.

4.4. Tilos különösen az EFO alkalmazás tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az EFO alkalmazás, vagy annak bármely része módosítható.

4.5. Az EFO üzemeltetője fenntartja magának a jogot az alkalmazás módosítására, beleértve annak funkcionalitását és megjelenését, a kiszolgáló oldali komponenst, valamint a felhasználási feltételek módosítását egyaránt. A módosításra új alkalmazásverzió kiadásával kerül sor.

4.6. A Szolgáltató nem garantálja, hogy az EFO alkalmazáshoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltató érdekkörébe nem tartozó hibákból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

4.7. Felhasználó beleegyezik, hogy az alkalmazás hozzáférést kér a telefon kamerájához (adóazonosító jel és TAJ-szám gépi adatbeolvasása céljából).

5. Vegyes Rendelkezések

5.1. Jogszabályban meghatározott kivételekkel az EFO alkalmazásban Felhasználó által rögzített adatok tartalmáért, helyességéért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Az EFO üzemeltetője nem vállal felelősséget az alkalmazás használata során szolgáltatott, alkalmazásban megjelenő adatok helyességéért, teljességéért, pontosságáért. Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek az EFO alkalmazásban rögzített adatokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Továbbá az EFO alkalmazás üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél okozta hibás működésért és bármilyen jogsértésért.

5.2. Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

5.3. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználási feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

6. Hibaelhárítás

6.1. Szolgáltatással való probléma esetén forduljon a NISZ Zrt-hez, a megadott elérhetőségeken:

email: info@nisz.hu