Törvények

 • 2021. évi LXXXIV. törvény az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről
 • 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
 • 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
 • 2020. évi CXLV. törvény egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
 • 2021. évi CXI. törvény a nemzeti adatvagyonról
 • 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről
 • 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
 • 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
 • 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Kormányrendeletek

 • 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
 • 188/2022. (V. 26.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról
 • 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
 • 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről
 • 769/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet a Földmegfigyelési Információs Rendszerről szóló törvény végrehajtásáról és a kereskedelmi űrfelvétel beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet a nemzeti sportinformációs rendszerről
 • 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról
 • 667/2020. (XII.28.) Korm.rendelet az egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló törvény végrehajtásáról
 • 95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról
 • 323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvénnyel összefüggő Korm. rendeletek módosításáról
 • 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
 • 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről
 • 271/2018. (XII.20.) Korm.rendelet az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenység vizsgálat lefolytatásának szabályairól
 • 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelete az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről
 • 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról
 • 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a helyi közszolgáltatás információs rendszerről
 • 45/2018. (III. 19.) Korm. rendelet az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről
 • 470/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről
 • 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a Kormányzati Adatközpont működéséről
 • 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról
 • 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
 • 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
 • 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről
 • 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről
 • 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről
 • 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről
 • 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól
 • 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
 • 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
 • 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról
 • 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról
 • 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
 • 276/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezésről
 • 275/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet az egységes elektronikus kormányzati érkeztető rendszer kialakításához kapcsolódó beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről
 • 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
 • 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
 • 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól
 • 84/2012 (IV. 21.) Korm. rendelet az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről
 • 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
 • 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
 • 309/2011. (XII. 23) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról
 • 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról
 • 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
 • 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról
 • 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól
 • 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól
 • 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről
 • 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról
 • 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a döntés előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról
 • 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
 • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
 • 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről
 • 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Miniszteri rendeletek

 • 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
 • 16/2022. (X. 18.) MvM rendelet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről
 • 10/2022. (VIII. 1.) MvM rendelet a védettségi igazolvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj részletes szabályairól
 • 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
 • 62/2020. (XII. 10.) BVOP utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet állományának vezetékes telefonokkal történő ellátásáról és a nem hivatali célú beszélgetések megtérítési rendjéről
 • 13/2020. (XII.23.) PM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről
 • 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól
 • 77/2016. (XII. 30.) NFM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer hálózati kommunikációs elemei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről
 • 48/2016. (XI. 28.) BM rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
 • 41/2016. (X. 13.) BM rendelet a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító szervezetekről és a kijelölésükre vonatkozó szabályokról
 • 25/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi felügyeletnek fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről
 • 24/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről
 • 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
 • 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről
 • 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről
 • 7/2013. (II.26.) NFM rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről
 • 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről
 • 44/1998. (X. 14.) BM rendelet a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Kormányhatározatok

 • 1675/2022. (XII. 23.) Korm. határozat a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosító számú, E-ingatlan-nyilvántartás című projekt sikeres zárásához szükséges intézkedések megtételéről
 • 1672/2022. (XII. 23.) Korm. határozat a központosított informatikai, elektronikus hírközlési és adatközponti szolgáltatások rendszerének felülvizsgálatáról
 • 1605/2022. (XII. 8.) Korm. határozat az Integritás Hatóság, valamint a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság működésének alapfeltételeit biztosító informatikai infrastruktúra és alkalmazás szolgáltatások létesítéséhez és ezek üzemeltetéséhez szükséges központi költségvetési források biztosításáról
 • 1585/2022. (XI. 30.) Korm. határozat a pénzügyi szektor digitalizációs fejlődésének elősegítéséről
 • 1542/2022. (XI. 15.) Korm. határozat az Integritás Hatóság létrehozandó nyilvántartásához kapcsolódó informatikai fejlesztési igényekhez szükséges forrás biztosításáról
 • 1508/2022. (X. 21.) Korm. határozat a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
 • 1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről
 • 1517/2021. (VII. 30.) Korm. határozat a gazdaság újraindítása érdekében a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 keretében megvalósítandó 2021–2022. évi kiemelt vállalkozásfejlesztési intézkedésekről
 • 1339/2021. (VI.1.) Korm.határozat az új rendszámtáblák bevezetéséhez szükséges egyes intézkedésekről
 • 1915/2020. (XII. 17.) Korm. határozat a kincstári könyvvezetési szolgáltatás kiterjesztési lehetőségeinek vizsgálatáról és az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerének továbbfejlesztéséről
 • 1722/2020. (X. 30.) Korm. határozat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. tőkeemelésével összefüggő egyes intézkedésekről
 • 1670/2020. (X. 20.) Korm. határozat a betegbiztonság növelését célzó és a betegápolási és betegellátási tevékenységhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását támogató, komplex informatikai rendszer beszerzéséről
 • 1659/2020. (X. 15.) Korm. határozat a járóbeteg irányítási rendszerek korszerűsítéséről
 • 1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetéül szolgáló források biztosításáról
 • 1225/2018. (IV. 21.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi rendszer bevezetésével, az erkölcsi bizonyítvány kormányablakokban történő igénylésével kapcsolatos informatikai fejlesztésekhez, továbbá a központi szolgáltató által nyújtott egyes alkalmazásüzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról
 • 1078/2018. (III. 13.) Korm. határozat az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról
 • 2093/2017. (XII. 28.) Korm. határozat a Kormányzati Adatközpont működésével kapcsolatos költségek viseléséről
 • 1959/2017. (XII. 15.) Korm. határozat az állami érdekű szoftverfejlesztéseket támogató egységes Állami Alkalmazásfejlesztési Környezetről
 • 1907/2017. (XII. 7.) Korm. határozat a kormányzati nyomat-menedzsment rendszer bevezetéséről
 • 1896/2017. (XII. 4.) Korm. határozat az EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002 azonosító számú („Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
 • 1743/2017. (X. 17.) Korm. határozat a Szerencsejáték Felügyelet önálló informatikai működéséhez szükséges intézkedésekről
 • 1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségekről és működtetési megoldásokról és az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával című 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedésről
 • 1511/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat az állami, kormányzati felhasználók vezetékes telefon igényeinek kormányzati célú hírközlési szolgáltató érdekkörében történő kiszolgálásáról
 • 1509/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság állami tulajdonba vételéről
 • 1455/2017. (VII. 18.) Korm. határozat a Szerencsejáték Felügyelet központi költségvetési szerv létrehozásával összefüggő költségvetési intézkedésekről
 • 1444/2017. (II. 5.) Korm. határozat a kormányzati informatikai infrastruktúra környezet konszolidációjáról és a központosított kormányzati infokommunikációs szolgáltatások továbbfejlesztéséről
 • 1437/2017. (VI. 30.) Korm. határozat az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról
 • 1147/2017. (III. 20.) Korm. határozat a KÖFOP-3.2.9-16-2016-00001 azonosító számú („A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátásánál” című) kiemelt projekt megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról
 • 1706/2016. (XII. 5.) Korm. határozat az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer szükséges továbbfejlesztéséhez és külső üzemeltetés támogatásának biztosításához kapcsolódó feladatok meghatározásáról
 • 1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozat a nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséről, valamint a nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtásából adódó egyes feladatokról
 • 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről
 • 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat a nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről
 • 1137/2016. (III. 21.) Korm. határozat az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról
 • 1957/2015. (XII. 23.) Korm. határozat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elfogadását követő feladatokról
 • 1901/2015. (XII. 8.) Korm. határozat a Külgazdasági és Külügyminisztérium informatikai rendszerének hatékony, üzembiztos működésének biztosításához szükséges egyes intézkedésekről
 • 1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozat az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról
 • 1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat az egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges források finanszírozásáról
 • 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról
 • 1629/2014. (XI. 6.) Korm. határozat az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével összefüggő jogalkotási és egyes fejlesztési feladatokról
 • 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról
 • 1230/2014. (IV. 10.) Korm. határozat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, valamint a Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zrt. – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszűnéséből következő – feladatainak ellátásához szükséges források biztosítása érdekében a Miniszterelnökség és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1162/2014. (III. 25.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról
 • 1140/2014. (III. 14.) Korm. határozat a Magyarország új külképviseleteinek biztonságos infokommunikációs ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1069/2014. (II. 19.) Korm. határozat a Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról
 • 1277/2013. (V. 24.) Korm. határozat a központosított közbeszerzési portál fejlesztéséről
 • 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott ex-ante kondicionalitások teljesítésével összefüggő feladatokról
 • 1079/2013. (II. 22.) Korm. határozat a megtett úttal arányos elektronikus díjszedéshez szükséges eszközök beszerzési feltételeinek módosításáról
 • 1486/2012. (XI. 7.) Korm. határozat a GSM-R rendszer kialakításával összefüggő egyes feladatokról
 • 1481/2012. (XI. 6.) Korm. határozat egyes, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó kiemelt fontosságú állami nyilvántartások, valamint informatikai rendszerek működőképességének biztosításáról
 • 1252/2012. (VII. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges forrás biztosításáról
 • 1138/2012. (V. 3.) Korm. határozat a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetéséről
 • 1469/2011. (XII. 23.) Korm. határozat az Informatikai Felhasználói Munkacsoport létrehozásáról
 • 1312/2011. (IX. 12.) Korm. határozat az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokról
 • 1245/2010. (XI. 17.) Korm. határozat az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról

EU rendelet

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete